Căn cứ nội dung phối hợp giữa Phòng Công tác sinh viên và Phòng Kế hoạch tài chính, phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên trường về quy trình chi trả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 – năm học 2013 – 2014 như sau:

THÔNG BÁO (V/v Xét học bổng do Công ty ASTRO (SAIGON) tài trợ Năm học 2014 - 2015)

Thông tin về học bổng

+ Số suất: 10 suất

+ Số tiền mỗi suất: 6.000.000đ

+ Đơn vị tài trợ: Công ty ASTRO (SAIGON)

  

   

 

Trang liên kết

Doanh nghiệp đồng hành